facebook icon

Lab header

catrc final 4

pracdemia final 4

kitcat final 4

ajcat final 4

קול קורא להגשת מחקרים למעבדת סגול למחקר וטיפול בילדים בסיכון

מעבדת סגול לפיתוח כלי הערכה, מדידה וטיפול בילדים בסיכון היא מעבדה למחקר יישומי הפועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מומחים מן המגזר השלישי, קובעי מדיניות, חוקרים מן האקדמיה ואנשי טיפול  מן שדה הזקוקים לבחינה, תיקוף, ופתוח של נושא או כלי לו זקוקים אנשי השדה. לדוגמא, כלי אבחון, הערכה, טיפול או התערבות בקרב ילדים ונוער בסיכון על טווח הסיכון כגון עוני וקשיים כלכליים, טיפול הורי לא מותאם, מחלה או אבדן של אחד ההורים, קשיים לימודיים, צרכים מיוחדים או הגירה. בעוד שגופי מחקר אחרים אמונים על פיתוח מחקר בסיסי בהקשר לילדים ונוער בסיכון, לא קיים מענה מספק לתמיכה במחקר יישומי.

לפיכך, החליט מרכז המחקר ע"ש אמילי סגול וועדת ההיגוי של המעבדה הכוללת נציגי משרדי ממשלה מגזר שלילי ומומחים מן השדה ומהאקדמיה, על פרסום קול קורא לעידוד ולחיזוק המחקר המדעי היישומי באשר לטיפול ואבחון ילדים ונוער בסיכון במטרה לבסס של ידע יישומי בתחום.

 אנשי שדה הזקוקים לפיתוח כלי מדידה או הערכה, ו/או טיפול/התערבות, או להצביע על צורך מחקרי וסוגיות איתן מתמודד השדה מוזמנים לפנות לד"ר לימור גולדנר This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או לפרופ' רחל לב-ויזל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. פרק הזמן להגשת ההצעות הינו עד יום 1.11.17

הצטרפות לרשימת תפוצה